พักชำระหนี้ ลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง จากวิกฤตไวรัส COVID-19

-800x577 พักชำระหนี้ ลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง จากวิกฤตไวรัส COVID-19
March 31, 2020
Posted by: admin

โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท โตโตย้า ลีสซิ่ง จึงพิจารณาความช่วยเหลือพักชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

20200326105150-0 พักชำระหนี้ ลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง จากวิกฤตไวรัส COVID-19

1. การขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน*

2. บริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนให้ท่านลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
– สําหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดีและสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชําระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคําร้อง (กรณีค้างชําระเกิน 60 วัน ให้ชําระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
– การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชําระหนี้
– สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

20200326185004-0 พักชำระหนี้ ลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง จากวิกฤตไวรัส COVID-19

เอกสารการยื่นเรื่อง :
1. กรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการ คลิก >> https://bit.ly/2QDDLRt

(หากลูกค้าเคยยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ว่าจากช่องทางใด “กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ” เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. เมื่อบริษัทฯ “อนุมัติ” การพักชำระหนี้ของท่านแล้วจะมี SMS / อีเมล แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมเอกสารสัญญาแนบท้ายส่งถึงท่านลูกค้า เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลงนามรับรองทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)

รายละเอียดอีเมลที่ส่งถึงท่าน ดังนี้

1. กรณีท่านสามารถจัดพิมพ์เอกสารได้

ขอให้ยืนยันการขอพักชำระหนี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 เปิดไฟล์สัญญาแนบท้ายตามที่แนบมาในอีเมลนี้ (รหัส คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้เช่าซื้อ)

1.2 จัดพิมพ์สัญญาแนบท้าย จำนวน 2 ฉบับ และลงนาม

1.3 แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านและของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 ท่านต้องนำส่งเอกสารตามข้อ 1.2 – 1.3 กลับมาที่อีเมล : supportcustomer_covid19@tlt.co.th และทางไปรษณีย์ที่อยู่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตู้ปณ. 39 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป

2. กรณีท่านไม่สะดวกจัดพิมพ์เอกสาร

ขอให้ยืนยันการขอพักชำระหนี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 เอกสารสัญญาแนบท้าย ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านและอ่านรายละเอียดสัญญาแนบท้ายให้ครบถ้วน (ตามที่แนบมาในอีเมลนี้)

2.2 กรณีบุคคลธรรมดา

–  ถ่ายภาพบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยในอีเมลนี้

กรณีนิติบุคคล

– ถ่ายภาพบัตรประชาชนกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยในอีเมลนี้

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ท่านต้องนำส่งเอกสารตาม 2.2 ส่งกลับมายังอีเมล : supportcustomer_covid19@tlt.co.th

2.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ท่านส่งมาทางอีเมล จะนำส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านลงนามแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และเมื่อเอกสารลงนามครบสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

3. กรณีท่านไม่มีอีเมล

บริษัทฯ จะนำส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านลงนามแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้า โทร. 02-660-5555 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)
ทางเว็บไซต์ https://www.tlt.co.th/contact ทางอีเมล: cs@tlt.co.th
และทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/ToyotaLeasingThailand/ ค่ะ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > line-logo-1x1 พักชำระหนี้ ลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง จากวิกฤตไวรัส COVID-19 @toyotakan1995 

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่