Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี !

2-800x577 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี !
August 9, 2017
Posted by: admin

“ฉลองโตโยต้าครบรอบ 55 ปี”
นำรถยนต์โตโยต้าของท่าน เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป หรือศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ลุ้นไปเที่ยวญี่ปุ่น แบบฟรีทั้งทริปกับโตโยต้า !!!

1. วิธีเข้าร่วมรายการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

1.1 ผู้ที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไปหรือ ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคม 2560
1.2 รถยนต์คันที่เข้าร่วมรายการ ต้องเป็นรถยนต์ที่จำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
1.3 ผู้เข้าร่วมรายการต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฏหมายซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฏหมายเท่านั้น

วิธีเข้าร่วมรายการ

 1. ผู้ร่วมรายการจะต้องลงทะเบียน

  tick-1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! ชื่อ-นามสกุล tick-1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! หมายเลขโทรศัพท์ tick-1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! หมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เข้ารับบริการ

  tick-1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! หมายเลขตัวถังรถยนต์คันที่เข้ารับบริการ tick-1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! เลขที่ใบสั่งซ่อมของรถยนต์คันที่เข้ารับบริการ

  และข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วนชัดเจน ที่นี่ หรือ แอปพลิเคชัน T-MEx เพื่อลุ้นรางวัล

 2. 2. จำนวนสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมรายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขที่ใบสั่งซ่อม

  ลงทะเบียนร่วมรายการ

2. รางวัล

 รายละเอียดของรางวัล

รางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน จำนวน 55 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) รวมทั้งสิ้น 110 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 11,000,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว) กำหนดการเดินทาง ภายเดือนมีนาคม 2561

การจับรางวัล

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวซึ่งระบุหมายเลขตัวถัง /หมายเลขทะเบียนรถยนต์ เลขที่ใบสั่งซ่อม มาพิมพ์ลงบนกระดาษและบันทึกเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด นำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีสำหรับแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 55 รางวัล ณ บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด สาขารังสิต สำนักงานเลขที่ 801/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการจับรางวัลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.และจะประกาศผลทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

3. เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฏหมายเท่านั้น

  – ในกรณีที่ชื่อผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฏหมายหรือชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฏหมาย สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฏหมายหรือชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฏหมายเท่านั้น

  – ในกรณีที่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นสถาบันการเงิน ณ วัน เวลาที่มีการจับรางวัล สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ตามกฏหมายเท่านั้น

  – ในกรณีที่ชื่อผู้ครอบครองรถยนต์เป็นนิติบุคคล ณ วัน เวลาที่มีการจับรางวัล สิทธิ์การรับรางวัลจะเป็นของชื่อกรรมการในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น

 2. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานขอรับรางวัลดังต่อไปนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • ใบสั่งซ่อมหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ซึ่งมีเลขที่ใบสั่งซ่อมของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ท่านเข้ารับบริการที่ท่านนำมาลงทะเบียนไว้

  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ท่านเป็นเจ้าของในช่วงเวลาจับรางวัล

  • กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นนิติบุคคลจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย นำเอกสารทั้งหมดมาติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 2 ภายในกำหนด 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

  นำเอกสารทั้งหมดมาติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 2 ภายในกำหนด 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารทุกกรณี

 4. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อและมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้จนครบจำนวน สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนก่อนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทประกาศไว้

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครื่อ, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทฯที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมในรายการ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ, กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยมิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพื่อมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองถัดไป และหากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นได้ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดีทั้งสิ้น

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด มูลค่ารางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่มูลค่านั้นจะตามความเหมาะสมในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่าเดิม

 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ, ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบโฆษณาทุกชนิด

 • รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตามกติกาและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมชิงโชคครั้งนี้ ผู้ร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฏหมายไทย กติกาในการจับและการรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 0-2386-2000 / Line ID : @toyotacontact หรือ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ หรือ www.toyota.co.th

กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สื่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> www.toyota.co.th/customerservice/wonderfuljapan/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถได้แบบฟรีๆ ที่
Line@ Click > > line-logo-1x1 Wonderful Japan ลุ้นเที่ยว ญี่ปุ่นฟรี ! @toyotakan1995 

เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นดีดีจากโตโยต้ากาญจนบุรี รวมถึงสาระดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลรถและขับขี่รถอย่างปลอดภัย ได้ที่ โตโยต้ากาญจนบุรี ค่า

 

 

เรื่องรอบรู้เรื่องรถ : มาใหม่