สมัครงาน โตโยต้า กาญจนบุรี

ตำแหน่ง และเงินเดือนที่ต้องการ
ตำแหน่ง / ประเภทของงานที่สมัคร

ระบุเงินเดือนที่ต้องการ


ประวัติส่วนตัว
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเล่น
เพศ
วัน เดือน ปีเกิด
เกิดที่จังหวัด
อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
วันออกบัตร
วันหมดอายุบัตร
ออกให้ ณ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับที่สมบูรณ์)
สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
เอกสารการผ่านงาน,ฝึกอรมต่าง (ถ้ามี)

สถานะภาพทางทหาร
 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้น
ได้รับการยกเว้น

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการเข้าสมัครงาน

ฉบับจริง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับที่สมบูรณ์)
5.สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6.เอกสารการผ่านงาน,ฝึกอรมต่าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ :ข้อ 1-6 แสดงหลักฐานฉบับจริง ยกเว้น ข้อ 3
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบุคคล โทร 034-514222


Loading...